Validering

Validering är ett sätt att mäta dina yrkeskunskaper – en slags diagnos på nuläget. En strukturerad kartläggning, bedömning och utvärdering av dina kunskaper och färdigheter görs i förhållande till gällande branschkrav. Efter valideringen kommer resultatet att presenteras i ett valideringsintyg.

Om valideringen visar att det finns kunskapsluckor i relation till de krav som ställs inom respektive yrke kommer ett kompletteringsutlåtande att utfärdas. Kompletteringsutlåtandet kan innehålla förslag på utbildningsinsatser eller andra åtgärder som gör att du i slutändan når full kvalifikation.

Byggutbildning Star är godkända för att genomföra validering av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och utför validering av de byggyrken som ligger inom deras område. Valideringen utförs sedan på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommunen eller av företag i byggbranschen.

Vem kan valideras?

Validering av yrkeskunskaper vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat inom byggbranschen i Sverige eller i utlandet men som saknar dokument som styrker dina erfarenheter eller kunskaper. Eller till dig som har dokument från ditt ursprungsland som måste valideras mot kraven på den svenska arbetsmarknaden.
Valideringen ställer inte några språkkrav på dig som valideras. Vid behov finns det möjlighet till tolk.

Hur går det till?

Valideringen består av två delar, kompetenskartläggning och kompetensbedömning.

Kompetenskartläggning 1-3 dagar

Valideringen börjar med en fördjupad kartläggning av tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser och sker tillsammans med våra bedömare, validerare. Kartläggningen genomförs i form av strukturerade intervjuer, självskattning av kunskaper, och dokument granskningar. Efter kartläggningen upprättas en valideringsplan i vilken de moment som ska bedömas beskrivs.

Kompetensbedömning 1-15 dagar

Under kompetensbedömningsfasen ska du nu uppvisa en del av de kunskaper som kartläggningen påvisat. Bedömningen kan ske i form av teoretiska och/eller praktiska moment beroende på din tidigare erfarenhet. Det kan handla om att uppvisa färdigheter i att tolka ritningar, att genomföra materialberäkningar, visa att man arbetar på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt, att man får uppföra olika byggnadsmoment etc. Varje validering är unik i sin utformning då den utgår från DINA tidigare erfarenheter. Det innebär att du bara ska förväntas utföra moment som du tidigare arbetat med.

När valideringen är slutförd kommer bedömarna att sammanfatta resultat av tester och arbetsprov i ett valideringsdokument. Enbart bekräftade kunskaper och kompetenser redovisas i valideringsintyget.

Valideringsintyget kan ligga till grund för utfärdande av lärlingsbok eller ligga som grund för lämpliga utbildningsinsatser

Bokning

För att genomföra en validering så måste vi på Star få ett uppdrag att göra det. Vanligast är att det är Arbetsförmedlingen som ger oss detta uppdrag, men uppdraget kan även komma på initiativ av kommuner eller av företag i byggbranschen. Du kan även bekosta valideringen på egen hand.

För arbetssökande: kontakta din handläggare eller SYV hos kommunen för mer detaljerad information om nästa starttillfälle.

För arbetsgivare eller privatperson: kontakta Ulf Lindow, e-post: ulf.lindow@byggstar.se  Telefon: 070-635 02 56. För offert och planering av upplägg. Det är vi på Star som bestämmer vilka moment som ska genomföras och våra bedömare kommer vara närvarande under hela processen.